1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ Điều 5, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đối tượng phái thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm:

1. Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính (thuộc Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/01/20220) phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

3. Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình.


2. LỘ TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ khoản 4, Điều 7, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06 thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở và theo lộ trình sau:

1. Cung cấp thông tin, số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí KNK cấp cơ sở, xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở;

2. Từ năm 2026 đến hết năm 2030, thực hiện kiểm kê KNK, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo hạn ngạch BTNMT phân bố phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ cacbon trên sàn giao dịch tín chỉ cacbon.

Theo khoản 5, Điều 7, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, khuyến khích các dự án đầu tư mới áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ ít phát thải KNK hoặc tham gia vào các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:

- Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK

- Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực, cấp cơ sở

- Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải KNK

- Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ khoản 4, Điều 13, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK có trách nhiệm:

Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở

Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, điều chỉnh, cập nhật hằng năm (nếu có) gửi Bộ TNMT, bộ quản lý lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 5 NĐ 06/2022/NĐ-CP và cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

4. YÊU CẦU VỀ KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tại khoản 1, Điều 13, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK được yêu cầu:

+ Yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK:

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở được xây dựng dựa trên tính chất, quy mô hoạt động, công suất, công suất, công nghệ hiện có và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ sở; kết quả kiểm kê KNK và dự kiến mức phát thải KNK trong kỳ kế hoạch;

Lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK được xác định trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định hoặc các biện pháp khác phù hợp với điều kiện về công nghệ, tài chính, mức độ sẵn sàng áp dụng và có thể đo đạc, báo cáo, thẩm định được;

Phương pháp xác định lượng KNK giảm được của biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK được xây dựng theo các hướng dẫn về phương pháp đo đạc giảm nhẹ phát thải KNK được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hàng;

Có phương án theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở được xây dựng theo mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, bao gồm:

+ Kết quả kiểm kê KNK của cơ sở cho năm gần nhất;

+ Mức phát thải KNK dự kiến trong kỳ kế hoạch khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK

+ Mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK đến từng năm thực hiện cho giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030

+ Các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK được lựa chọn phù hợp với tình hinhfh thực tế, trình độ công nghệ, nguồn lực thực hiện của cơ sở;

+ Phương án theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK

Sửa đổi bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK

+ Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở khi có thay đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc theo nhu cầu của chủ cơ sở.

Nếu Doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết liên quan đến thực hiện KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK), hãy liên hệ MECIE Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.


CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – MÔI TRƯỜNG MECIE

Hotline:

0965.355.519

Email:

[email protected]

 

Địa chỉ:

 

 

KV Miền Bắc:

Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

KV Miền Nam:

Số 3, đường 7, KDC Cityland, Quận Gò Vấp, TP.HCM

 

KV Miền Tây:

Số 34 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Khóm 5, TP.Cà Mau

Tin Tức Khác

  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519